سازمان بر عليه تجارت زنان در شلسويك هولشتاين

ما به شما يارى ميكنم  در هنگامى كه
 شما دركشور آلمان به كمك احتياج داريد.
ايا به كمك احتياج داريد؟
در كشور آلمان شما حق حمايت شدن داريد.
٠آيا براى زندگى كردن  در كشور آلمان به شما وعده هايى داده شده
( مثلأ كار مناسب  ويا ازدواج مناسب) واين وعده ها عملى نشده؟
٠ از شما مطالبه ادعاى نقدى شده است؟
٠آيا كسى از شما باج گيرى كرده ،و يا شما را تهديد ،ويا كنترل و نظاره
ميكند؟
٠ ايا به شما دست درازى ، كتك و تجاوز شده است؟
 ٠ايا كسى شما را مجبور به خود فروشى و يا رابطه جنسى كه با عدم
موافقت شما بوده كرده است؟ (رابطه جنسى بدون حفاظت(
اگر شما در يكى از موقعيتهاى بالا ويا مشابه ان قرار گرفته ايد ، ما به شما
كمك خواهيم كرد.

از حق خود براى كمك استفاده نماييد! 
ما به شما كمك خواهيم كرد.
٠ شما حق و حقوق داريد وما به شما راهنمايي
ميكينم.
٠ما به شما براى ارائه داشتن مشاوره رايگان و
 كمك پزشكى ، يارى ميكنيم.
٠ما براى داشتن تماس با اداره جات براى مثال
سفارتخانه كشور زادگاه خود كمك خواهيم نمود.
٠ما به شما براى يافتن يك محل اقامت مطمئن
 يارى خواهيم كرد.
٠ما براى شما اولين خريد مواد غذايى ،پوشاك
و مواد بهداشتى را انجام خواهيم داد.
٠ما شما را  در زمانى  كه تمايل ويا اجباربه بازگشت
دركشورخود را داريد حمايت خواهيم كرد.

هيچ چيزى بر خلاف ميل شما انجام نمى گيرد.
تمام گفته هاى شما كاملا محرمانه و ناشناس
باقى ميماند.
با ما تماس بگيريد و يا از كسى بخواهيد كه براى شما
 با ما تماس بگيرد.
با زبان مادرى خود به آرامى و شمرده به روى پيام گير
تلفن صحبت كنيد، ما با شما تماس مى گيريم.

تلفن    ٧٧٩١٩١ ٥٥/٠٤٣١
اگر شما موفق به تماس مستقيم با سازمان كنترا
نشديد و به كمك فورى احتياج داشتيد
ميتوانيد به اين شماره كمكهاى فورى
خشونت بر ضد زنان سريعأ تماس بگيريد.

Frauenhelpline.
تلفن:        ٠٨٠٠٠١١٦٠١٦


Aktuelles

Schokoladen-
aktion
gestartet:

Schokotafeln klein

Süße Botschaft
gegen bitteres Unrecht!


Handzettel

Bestellzettel

Bestellungen unter

contraschokolade@gmx.de

KONTAKT

Beratung:
Telefon
0431 / 55 77 91 91
contra@frauenwerk.
nordkirche.de

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit:
Telefon
0431 / 55 77 91 90
contra@frauenwerk.
nordkirche.deNavigation